حمیرا مردانیH. M., بهاره رشنوادیB. R. و نوشین افشار مقدمN. A. M. (2022) “تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 388-397. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12096.