امید شیخیO. S., الهام فخاریE. F. و عزیزه کریمیانA. K. (2021) “بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 234-241. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7527.