احسان علی‌آبادیE. A. و نیما جلالیN. J. (2021) “بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 166-174. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6879.