پریسا حاجیانP. H., امیر منصور شیرانیA. M. S. و مریم خسرویM. K. (2021) “مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 175-182. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6881.