امیرمحمد اسماعیلیانA. E., آزاده ترک‌زادهA. T., امین مرتهبA. M. و آزاده ذکریائی جویباریA. Z. J. (2021) “بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 329-336. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7537.