فروز کشانیF. K., سید محمد رضویS. M. R. و نگار جلال پورN. J. (2021) “آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 273-282. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7531.