بهاره ناظمی سلمانB. N. S., فایزه جعفریF. J., شبنم تمجید شبستریS. T. S., سقراط فقیه زادهS. F. و سیده سولماز طاهریS. S. T. (2021) “بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 301-312. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7534.