شیرین مرزوقیS. M., رضا سالاری مقدمR. S.-M., ریحانه فقیهیانR. F., سمانه مرادیS. M. و مهدی سلطانیM. S. (2021) “اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 467-473. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8660.