الهه نجفیE. N., مصطفی امینی رارانیM. A.-R. و مریم معینیM. M. (2022) “عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 59-69. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10073.