بهاره طحانیB. T. و شیوا جامیS. J. (2021) “کیفیت زندگی وابسته به محیط زندگی دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی و ارتباط آن با استرس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 415-424. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8654.