گلنوش مومنیG. M., احسان رفیعیE. R., پریسا رنجبریانP. R. و سجاد باباییS. B. (2022) “ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 348-355. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.1963.