سجاد باباییS. B., مهرداد کاظمیانM. K., فاطمه آقاییF. A. و آرش قدوسیA. G. (2022) “بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 356-364. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.1964.