احسان علی آبادیE. A., احمد همایونA. H. و حمیدرضا افتخارییانH. E. (2022) “بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 330-337. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.1978.