مرجان بلبلیانM. B., مهسا اصفهانیM. E., ندا حاجی حسنیN. H., زهره خلیلیZ. K., مهشید مبینیM. M. و مریم تفنگچی هاM. T. (2022) “مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 398-407. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2008.