عاطفه نجفی شاهکوهیA. N. S. و مریم معینیM. M. (2024) “پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 6-12. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2022.