فاطمه مولاییF. M., آرش قدوسیA. G., سمیه عباسیS. A., آرش گلستانهA. G. و لیدا ساسانیL. S. (2024) “بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 25-32. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2027.