منصور سردارپورM. S. و آتوسا امین‌زاده گوهریA. A. G. (2023) “میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral squamous cell carcinoma )”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 208-218. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2069.