مظاهریح., شیربانم. ر., Mazaheri, H. و Shirban, M. R. (2010) “بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 6(4), صص 426-431. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/209 (دسترسی: 7آگوست2022).