عبادیانب., حاتمیم., Ebadian, B. و Hatami, M. (2010) “مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 6(4), صص 410-425. doi: https://doi.org/10.48305/v6i4.210.