تکتم خدادادیT. K., رضا خدادادیR. K., توحید خدادادیT. K., امیرحسین فتحیA. F. و فرشاد نادیانF. N. (2024) “بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 43-51. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2107.