نسیم جعفری پزوهN. J. P., فاطمه آقاجانیF. A. و محمد درویشیM. D. (2024) “یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 61-66. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2110.