علیرضا رهبرA. R., بتول امیریB. A., زینب خجستهZ. K., محمدرضا حسینیM. R. H. و نجمه سوادیN. S. (2024) “بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 13-24. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2114.