معصومه رستم‌زادهM. R., ثنا تخت اردشیرS. T. و بیژن نوریB. N. (2024) “مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 33-42. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2125.