معصومه رستم زادهM. R. (2024) “رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.2136.