توکلیم., بیرنگر., شاه ابوئیم., رفیع درگاهیع., ترابیع., Tavakoli, M., Birang, R., Rafidargahi, A., Rafie Dargahi, A. و Torabi, A. R. (2011) “بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 6(4), صص 357-363. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/229 (دسترسی: 28سپتامبر2022).