اخلاقین., مرتضویش., Akhlaghi, N. و Mortazavi, S. (2011) “نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(2), صص 187-199. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/321 (دسترسی: 12آگوست2022).