غفورنیام., حاج نوروز علی تهرانیم., بدیهیان نجف آبادیش., Ghafournia, M., Hajenorouzali Tehrani, M. و Badihian Najafabadi, S. (2011) “بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(2), صص 139-146. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/323 (دسترسی: 9فوریه2023).