حميصيج. ا., خواجوییپ., Hamissi, J. و Khajooei, P. (2011) “مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(2), صص 171-177. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/330 (دسترسی: 2دسامبر2021).