فرهادع., برکتینب., کیوانز., Farhad, A., Barekatain, B. و Keivan, Z. (2011) “بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(2), صص 163-170. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/331 (دسترسی: 7دسامبر2021).