محمودیم., سعیدیع., گنجعلیخان نسبس. ع., هاشمی پورم. ا., Mahmoodi, M., Saeidi, A. R., Ganjalikhan Nasab, S. A. و Hashemipour, M. sadat (2011) “بررسي توزيع تنش به روش اجزاي محدود در دندان مولر دوم مندیبل ترمیم شده با پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(4), صص 355-365. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/368 (دسترسی: 7جولای2022).