برکتینب., فرهادع., ذوالفقاریم., Barekatain, B., Farhad, A. R. و Zolfaghari, M. (2011) “آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(4), صص 388-394. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/371 (دسترسی: 4جولای2022).