حکمتیانا., اصغریغ., بحری نجفیر., موسویس. ح., Hekmatian, E., Asghari, G., Bahri Najafi, R. و Moosavi, S. H. (2011) “بررسی تأثیر لایه نازک داروی حاوی عصاره سنجد بر رفلکس تهوع”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(4), صص 395-401. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/381 (دسترسی: 7جولای2022).