صالحیم. ر., موحدیانب., باقیز., Salehi, M. R., Movahedian, B. و Baghi, Z. (2012) “بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 493-498. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/387 (دسترسی: 29ژانویه2022).