مهدی زادهم., ترابی نیان., کشانیف., خیرخواهیم., Mahdezadeh, M., Torabinia, N., Keshani, F. و Kheirkhahi, M. (2012) “بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 505-510. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/399 (دسترسی: 12آگوست2022).