غلیانیپ., بابادیف., Ghalyani, P. و Babadi, F. (2012) “فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 862-865. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/403 (دسترسی: 19ژانویه2022).