حاج نوروز علی تهرانیم., سخاوتیه., جاوریم., Hajenorouzali Tehrani, M., Sekhavati, H. و Javeri, M. (2012) “میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 482-487. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/404 (دسترسی: 21ژانویه2022).