زمانی ناصرآ., صفریا. ا., جعفری پزوهن., خرمیل., فرهادین., Zamani Naser, A., Safari, A., Jafari Pozveh, N., Farhadi, N. و Khorrami, ladan (2013) “بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(2), صص 169-177. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/409 (دسترسی: 18می2022).