شیخیم., قربانی زادهس., قاسم زادها., باغستانیم., Sheikhi, M., Ghorbanizadeh, S., Ghasemzadeh, A. و Baghestani, M. (2012) “بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 554-558. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/410 (دسترسی: 19ژانویه2022).