غلیانیپ., بابادیف., خزیمهف., Ghalyani, P., Babadi, F. و Khozeimeh, F. (2012) “بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(5), صص 799-803. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/458 (دسترسی: 19ژانویه2022).