شهیدیش., ادیبیص., وجدانیم., خالدیا. ع., Shahidi, S., Adibi, S., Vojdani, M. و Khaledi, A. A. R. (2012) “مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 117-125. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/468 (دسترسی: 7دسامبر2021).