فلاح تفتیع., جعفری ندوشنع., سلطانیف., ابراهیمی مقدمز., میرزاییف., Falah-Tafti, A., Jafari Nodoushan, A., Soltani, F., Ebrahimi-Moghadam, Z. و Mirzaei, F. (2012) “مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 109-116. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/469 (دسترسی: 2دسامبر2021).