رضویس. م., ترابی نیان., تحریریاند., Razavi, S. M., Torabinia, N. و Tahririan, D. (2012) “میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(1), صص 36-44. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/470 (دسترسی: 2جولای2022).