جباری فرس. ا., بیرجندین., خادمپ., فرسامط., فالی نژادف., مشرف جواديف., Jabarifar, S. E., Birjandi, N., Khadem, P., Farsam, T., Falinezhad, F. و Moshref- Javadi, F. (2012) “بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(1), صص 68-74. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/471 (دسترسی: 21ژانویه2022).