جوادی نژادش., میرزا کوچکی بروجنیپ., سالكيم., حاجی زادهف., Javadinejad, S., Mirzakoucheki Borojeni, P., Saleki, M. و Hajizadeh, F. (2012) “مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 99-108. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/472 (دسترسی: 7دسامبر2021).