نیلیم., علی قربانیر., Nili, M. و Ali Ghorbani, R. (2012) “بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 126-135. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/474 (دسترسی: 7دسامبر2021).