مشرف جواديف., افقريپ., رفيع زادهم., محرريم., خروشيم., Moshref-Javadi, F., Afghari, P., Rafizadeh, M., Moharreri, M. و Khoroushi, M. (2012) “مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(1), صص 81-91. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/482 (دسترسی: 21ژانویه2022).