مظاهریر., احمدی روزبهانین., جباری فرس. ا., بیرجندین., بیاتح., Mazaheri, R., Ahmadi Rouzbahani, N., Jabarifar, S. E., Birjandi, N. و Bayat, H. R. (2012) “مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 151-161. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/487 (دسترسی: 28سپتامبر2022).