کوشاس., پورمهدی بروجنیم., کلاهیش., Koosha, S., Pourmahdi Borujeni, M. و Kolahi, S. (2012) “بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 260-268. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/489 (دسترسی: 2دسامبر2021).