احمدی روز بهانین., جباری فرس. ا., مظاهریر., رضوانح. ا., Ahmadi Rozbahani, N., Jabarifar, S. E., Mazaheri, R. و Rezvan, H. (2012) “بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 136-142. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/492 (دسترسی: 4دسامبر2021).