بدریانح., شیخیم., میرزا باقریانع., خلیقی نژادن., Badrian, H., Sheikhi, M., Mirzabagherian, A. و Khalighinejad, N. (2012) “بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 143-150. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/493 (دسترسی: 28سپتامبر2022).